معرفی رفاه‌آوران

شرکت رفاه آوران طلوع دانش یک شرکت غیرانتفاعی ومسئولیت محدود می باشد که درتاریخ ۲۵/۱۱/۹۸  تاسیس گردید ماموریت اصلی این شرکت درقالب فعالیتهای متنوع اقتصادی ،بازرگانی وخدماتی که دراساسنامه مجموعه مندرج گردیده درواقع کمک به بهبود شرایط رفاهی شهروندان وتسهیل استفاaده عموم ازامکانات رفاهی وخدماتی است  یکی ازاین خدمات که سایر فعالیتهای شرکت درذیل آن تعریف میشوند درقالب تسهیل دریافت امکانات به شهروندان  بصورت  وام بانکی جهت بهره مندی از خدمات متنوع میباشد  

موسسین شرکت که هریک تجربه موفق  درشاخه های مختلف اقتصادی  داشته اند این بار با استفاده ازتجربیات خود وشناخت شرایط فعلی جامعه با استفاده از امکانات قانونی که عموم شهروندان به هرعلتی بی اطلاع ویا دورازدسترسشان میباشد سعی دارند با ایجاد شرایط سهل وآسان امکان بهره مندی عموم مردم از خدمات  بانکی جهت بهبود شرایط زندگی ورفاهی را فراهم سازند

درفرایند تعریف شده دراین شرکت، هرشهروندی با داشتن حداقل شرایط ممکن میتواند ازتسهیلات بانکی جهت خرید واستفاده ازخدمات متنوع بهره مند گردد

خدماتی که مشمول دریافت تسهیلات میشوند :

کالای دیجیتال 

– لوازم خانگی

– زیبایی وسلامت

– خودرو وابزار

– کودک ،بازی وسرگرمی

– مدوپوشاک

– کتاب و لوازم التحریر